الترتيب الابجدي
sample42

M-100 Mini AC Leakage Current Clamp Tester (CE)18mmφCT, ACA

sample42

M-110 Mini AC Leakage Current Clamp Tester (CE)30mmφCT, ACA

sample42

M-2010 Digital Clamp Tester (CE)40mmφCT, ACA, ACV, DCV, Ω

sample42

M-2100 Digital Clamp Tester (CE)55mmφCT, ACA, ACV, DCV, Ω

sample42

M-3000 Analog Clamp Tester (CE)40mmφCT, ACA ACV, DCV, Ω

sample42

MCD-107 Pocket Type Digital Multimeter (CE)

M-100 Mini AC Leakage Current Clamp Tester (CE)18mmφCT, ACA

AC Leakage Current, 200mA/20A, 18mmφ CT (CE)

M-110 Mini AC Leakage Current Clamp Tester (CE)30mmφCT, ACA

AC Leakage Current, 2mA /20mA /60A, 30mmφ CT (CE)

M-2010 Digital Clamp Tester (CE)40mmφCT, ACA, ACV, DCV, Ω

AC Current, 20A/200A/600A, 40mmφ CT (CE)

M-2100 Digital Clamp Tester (CE)55mmφCT, ACA, ACV, DCV, Ω

AC Current, 20A/200A/2000A, 55mmφ CT (CE)

M-3000 Analog Clamp Tester (CE)40mmφCT, ACA ACV, DCV, Ω

AC Current, 6A /15A/50A/150A/600A, 40mmφ CT (CE)

MCD-107 Pocket Type Digital Multimeter (CE)

DCV, ACV, Ω, Diode Test, Continuity Check, Capacitance, Hz, Duty